Ime *

Prezime *

E-mail *

Izaberite tačan odgovor:

1. Da li si ti iz Srbije? ____________________

 jesam jeste jesi

2. Kako ______________?

 zoveš se si zoveš se zoveš

3. Makedonska vina su ______________.

 kvalitetni kvalitetne kvalitetna

4. Ivan i Sanja ne ______________ na more.

 jedu ide idu

5. Nikola je kupio kuću u _________________.

 Crnoj Gori Crnu Goru Crne Gore

6. Želim da ____________ u Beograd.

 se preselim se preseliti preselim se

7. ______________ studiraš?

 Šta Što Na čemu

8. To je za ______________

 mojih prijatelja moje prijatelje mojim prijateljima

9. Zdravko ______________ u Srbiju.

 je vratio je se vratio se vratio

10. Ivana ______________ u sredu.

 ću doći će doći doći ću

11. Ja ______________ popila kafu.

 bi bi sam bih

12. Čekam te ispred ______________ .

 restorana restoranom restoranu

13. ______________ u Crnoj Gori od 5. do 15. jula.

 Bićemo Ćemo biti Budemo

14. On je nešto rekao o ______________ .

 nama nam nas

15. Ištvan dolazi iz ______________ .

 Budimpešte Budimpešta Budimpešti

16. Idem na posao ______________ .

 taksijem na taksi na taksiju

17. ______________ se sviđa ovde.

 Meni Mene Mi

18. Kad ______________ kod nas?

 budeš došao ćeš doći budeš doći

19. ______________ smo bili na letovanju u Grčkoj.

 Prošle godine Prošloj godini U prošloj godini

20. ______________ je to intervju?

 Čije Čija Čiji

21. Deca ______________ palačinke.

 peče peći peku

22. Goran ______________ voleo.

 je ju ju ju je

23. Zoran je dolazio u Moskvu ______________ .

 u hiljadu devetsto šezdeset pete godine hiljadu devetsto šezdeset pete godine u hiljada devetsto šezdeset pete godine

24. Tamo je bilo mnogo lepih ______________ .

 devojkama devojaka devojci

25. Milica je ______________ od Nataše.

 lepši lepše lepša

26. Ako ______________ u Beograd, kupi mi rečnik.

 ćeš ići budeš išao ići ćeš

27. Iznajmili su ______________ stan.

 viši veći više

28. ______________ se dobro sećam.

 Je Nju Nje

29. Oni imaju ______________ .

 dvoje dece dve dece dvoje deteta

30. Ja ______________ poklonio.

 sam mu ga sam ga mu mu ga sam